Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Projekti

Appleresist

Projekt je sufinancirala europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA: „APPLERESIST - Genetska otpornost jabuke na toplinski i sušni stres uz formiranje preporučenog sortimenta za proizvodna području kontinentalne Hrvatske

KK.05.1.1.02.0029

KORISNIK: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

PARTNER: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

CILJ PROJEKTA:

Povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju jabuke kroz prijedlog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske.

OPIS PROJEKTA:

Projektom se želi pozitivno utjecati na: a) minimaliziranje šteta u poljoprivredi uvjetovanih klimatskim promjenama i b) iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena.

Predloženo primijenjeno istraživanje obuhvaća oba pristupa prilagodbi klimatskim promjenama u poljoprivredi: a) tehnološki pristup (sortiment otporan na toplinski i sušni stres ) i b) „ekološki“ (sortiment otporan na bolesti i štetnike).

Elementi projekta su:

  1. Priprema i organizacija primijenjenog istraživanja
  2. Provedba primijenjenog istraživanja
  3. Jačanja kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja
  4. Diseminacija projektnih rezultata te aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama
  5. Upravljanje projektom
  6. Promidžba i vidljivost​

PRIMJENJENO ISTRAŽIVANJE:

OPĆI CILJ ISTRAŽIVANJA: Istražiti genetsku otpornost germplazme jabuke na toplinski i sušni stres te formirati preporučeni sortiment za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske.

Specifični cilj 1 Uspostava pokušališta FAZOS – Osijek

Uspostava lokacije u istočnom dijelu kontinentalne Hrvatske na kojoj će se ispitivati sorte voćne vrste jabuke za potrebe ovog istraživanja je lokacija FAZOS-a te obzirom da FAZOS trenutno ne posjeduje uređene pokusne površine pripremljene za sadnju trajnog nasada potrebna su ulaganja u uređenje zemljišta, podizanje armature, sustava za zaštitu od tuče te uvođenje sustava za navodnjavanje.

Specifični cilj 2.: Nadogradanja postojećeg sustava na pokušalištu HAPIH - Donja Zelina

Za potrebe ispitivanja sorti voćne vrste jabuke u zapadnom dijelu kontinentalne Hrvatske planira se nadogradnja na pokušalištu Donja Zelina gdje se planira sadnja uz postavljanje sustava za zaštitu od tuče i nadogradnja sustava za navodnjavanje.

Specifični cilj 3: Definiranje kriterija za odabir sorti za ispitivanje

 

  1. Potrebno je prvenstveno uzeti u obzir potrebe tržišta RH, zatim voćara rasadničara, proizvođača voćara te praćenjem trendova u oplemenjivanju voćnih vrsta u EU kao i izlasku novih sorti na tržište EU i utvrditi koje su to sorte koje mogu biti od značaja za potrebe ovog istraživanja. U cilju utvrđivanja utjecaja agroekoloških uvjeta na rast i rodnost pojedine sorte voditi će se računa da se u postupak ispitivanja uključe sorte ranog, srednjeg i kasnog vremena dozrijevanja.
  2. Nabava postojećih sorti RH koje nisu ispitane

Nabavit će se sorte čije se sadnice već nalaze na tržištu u Republici Hrvatskoj, a nisu ispitivane u nezavisnim institucijama s obzirom na svoju gospodarsku vrijednost.

  1. Nabavka novih sorti izvan RH

Nakon definiranja kriterija odabira novih sorti, krenuti će se u nabavku sadnica sorti selekcioniranih u oplemenjivačkim programima EU-a, zatim sorti koje zastupaju upravljači licencama za područje EU, sorte koje distribuiranju rasadnici u EU te one koje znanstveno-istraživačke institucije u EU već ispitivale ili ih imaju u ispitivanju a pokazale su potencijal bilo vezano za agrotehnologiju ili senzoriku.

 

Specifični cilj 4 :Provedba istraživanja

  1. Ispitivanja morfoloških, pomoloških i gospodarskih svojstava te fenoloških faza razvoja

Postupak ispitivanja sorti jabuka za potrebe ovog istraživanja obuhvaća ispitivanje sorti u pokusnom polju i laboratoriju, a koje se izvodi po: CPVO tehničkom protokolu za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti (CPVO-TP/14/2) i Standardu ISO 4121:2003 o kvantitativnoj desktriptivnoj analizi za potrebe utvrđivanja senzornih svojstava ploda na skali intenziteta od 1 – 7.

b) Molekularna analiza biljnog materijala

Poznavanje sposobnosti prilagodbe sorata jabuke na temperaturni i sušni stres su preduvjet za formiranje preporučenog sortimenta u RH..Molekularnogenetičke metode su vrlo koristan alat. Iako prvotno korištene za identifikaciju sorata i vrsta poljoprivrednog bilja danas su nezamjenjiv alat u istraživanjima povezanim sa identifikacijom mehanizama reakcije voćnih vrsta, posebice u sferi klimatskih promjena.

c) Fiziološke analize – toplinski i sušni stres

Uslijed naglih oscilacija temperatura, količine i rasporeda oborina, nespecifičnih za višegodišnji prosjek za naše područje, a koje su posljedica brzih klimatskih promjena, biljke su vrlo često unutar jedne vegetacijske sezone izložene kombinaciji sušnog i toplinskog stresa. Kvaliteta i kvantiteta prinosa u voćarstvu ovisi o spletu vanjskih čimbenika rasta ali i o genetskoj osnovi kao unutarnjem faktoru, koji je specifičan za svaku sortu. Genetska podloga definira sposobnost biljke da u stresnim uvjetima okoline intenzivira fiziološke procese i metaboličke puteve koji će rezultirati pojačanom otpornošću na stres. Fiziološka profilacija sorata daje odgovor o sintezi i odnosu specifičnih metabolita uključenih u mehanizme zaštite od stresa. Dobiveni rezultati provedenih istraživanja obraditi će se standardnim metodama statističke analize adekvatnim za ispitivana svojstva.

REZULTATI PROJEKTA:

Svrha projekta je povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatske poljoprivrede vezano uz klimatske promjene kroz prijedlog mjera prilagodbe te jačanje kapaciteta za provedbu predloženih mjera prilagodbe.

Predložit će se sljedeće mjere:

- preporuka sortimenta za proizvodnju otpornog na sušni I toplinski stres,

- preporuka sortimenta za proizvodnju otpornog na bolesti i štetnike,

- identifikacija superiorne germplazme tolerantne na toplinski i sušni stres.

Nakon provedenog istraživanja istraživački tim će napisati najmanje dva znanstvena rada i napraviti Elaborat u kojem će biti opisan preporučeni sortiment jabuke za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske.

Na temelju elaborata izradit će se „Vodič za preporučeni sortiment jabuke za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske“ koji će biti pisan na lako razumljiv način koji bi poljoprivredni proizvođači mogli razumjeti i implementirati u praksi.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.486.962,71 kn, a iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU je 2.963.918,30 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Provedba projekta traje 36 mjeseci od 01. travnja 2020. do 01. travnja 2023. godine.

ISTRAŽIVAČI NA PROJEKTU:

dr. sc. Tvrtko Jelačić - Voditelj istraživanja

prof. dr. sc. Tihana Teklić

doc. dr. sc. Ivana Dugalić

prof. dr. sc. Miroslav Lisjak

prof. dr. sc. Andrijana Rebekić

dr. sc. Predrag Vujević

dr. sc. Željko Budinšćak

Adrijana Jurilj, mag. nutr

KONTAKTI:

prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan

e-mail: kzmaic@fazos.hr

telefon: +385 91 224 2003

prof. dr. sc. Tomislav Vinković – voditelj projekta

e-mail: tvinkovic@fazos.hr

telefon: +385 91 224 2055

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Više informacija o EU fondovima na linkovima:

www.strukturnifondovi.hrwww.opzo-opkk.hr

Rezultati projekta

Elaborat: Preporuka sortimenta jabuke otpornog na sušni i toplinski stres za područje kontinentalne Hrvatske

Vodič za prilagodbu sortimenta jabuke klimatskim promjenama u proizvodnom području kontinentalne Hrvatske