Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Usluge

Biomasa i obnovljivi izvori energije

Vršimo usluge kompletne kemijske i fizikalne analize vezane za proizvodnju bioplina. Laboratorij je osposobljen za analizu različitih supstrata a u cilju utvrđivanja suhu tvar (ST), organsku tvar (OT), pepel, kiselosti (pH reakcija), koncentracije elemenata (C, N, K,  P, Mg, Ca, Fe, Zn,), određivanje C/N odnosa, sastava bioplina (CH4, CO2, H2S, N, CO, O2 ).

Osim kemijskih analiza utvrđuje se dinamika stvaranja i količina plina.

Određivanje kalorične vrijednosti biomase i svojstava peleta (ENplus standardom)

Vrsta analize

Priprema uzorka  I

Određivanje pH

Određivanje suhe tvari

Određivanje sadržaja organske tvari

Određivanje sadržaja ukupnog dušika

Određivanje sadržaja organskog ugljika

Određivanje sadržaja amonijačnog dušika

Priprema uzorka  II

Analiza otpadnih voda

Određivanje sadržaja  P

Određivanje sadržaja  K

Određivanje sadržaja  Ca

Određivanje sadržaja  Mg

Određivanje sadržaja  Mn

Određivanje sadržaja  Fe

Određivanje sadržaja HMK

FOS/TAC

Analiza plina (CH4; CO2; H2S, N)

Ordeđivanje kalorične vrijednosti

Na bazi laboratorijskih istraživanja i prikupljenih informacija od strane naručitelja istraživanja, izrađujemo studiju isplativosti, koja sadržava:

  • Dimenzioniranje bioreaktora
  • Određivanje tehnologije i režima rada Bioreaktora
  • Optimalizaciju proizvodnje:

o     Određivanje količine proizvedenog bioplina

o     Određivanje količine proizvedene električne energije

o     Određivanje količine proizvedene toplinske energije

o     Svojstva supstrata prije i nakon fermentacije

o     Kalkulacija dobiti

Provjera puštanja plina na bioplinskim postrojenjima i testiranje ispusnih plinova na kogeneracijama.

 

Kontakt:

prof. dr. sc. Davor Kralik

tel.: +385 31 554 908; +385 31 554 862

mob: +385 91 502 90 37

dkralik@fazos.hr