Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Projekti

Operativni program Konkurentnost i kohezija

NAZIV PROJEKTA: Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica (KK.01.1.1.04.0052)

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

KORISNIK: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31 000 Osijek, OIB: 98816779821

PARTNERI:

 1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Franje Kuhača 20, 31 000 Osijek, OIB: 96371000697
 2. Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekub Cara Hadrijana 8/A, 31 000 Osijek, OIB: 78808975734

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.326.749,73 kuna, od čega je 5.089.138,20 kuna bespovratnih sredstava (potpora Europskog fonda za regionalni razvoj)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 36 mjeseci (20.12.2019. – 20.12.2022.)

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom i voditelj projekta, e-mail: zdenko.loncaric@fazos.hr

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Projekt obuhvaća primijenjena industrijska istraživanja u TPP Energija i održivi okoliš i Hrana i bioekonomija s utjecajima na PTPP Održiva proizvodnja i prerada hrane i Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali Strategije pametne specijalizacije. Realizacija doprinosi i ciljevima Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (tematski cilj 1) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (specifični cilj 1a1) i to povećanjem tržišno orijentirane IRI aktivnosti i diseminacijom rezultata u poslovni sektor. Dodatno, projekt je usklađen sa Strategijom poticanja inovacija, Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije te Planom razvoja istraživačke infrastrukture.

Povećanje vlastitih kapaciteta za provođenje vrhunskih istraživanja i zadovoljavanje potreba gospodarstva glavni je interes znanstvenih organizacija uključenih u projekt. Posljedično, istraživači će povećati opseg, kvalitetu i relevantnost znanstvenih publikacija u području biotehničkih, odnosno prirodnih znanosti, intenzivirati interdisciplinarne istraživačke aktivnosti i oplemeniti kvalitetu nastavnih djelatnosti.

Analizom tržišta ustanovljeno je kako postoji potreba za rezultatima istraživanja među predstavnicima gospodarstva kojima će provedba projekta omogućiti:

 • unapređenje tehnologije proizvodnje povrća (intenziviranje proizvodnje povrća razvojem peletiranih organskih gnojiva za različite tipove tala i različite sustave uzgoja povrća te razvojem održive proizvodnje supstrata za uzgoj povrća),
 • unapređenje uzgoja presadnica cvijeća i ukrasnih lončanica,
 • razvoj tehnologija proizvodnje komposta, vermikomposta, peletiranih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica povrća i cvijeća (razvit će se tehnološka rješenja i time stvoriti preduvjete za razvoj proizvodne grane koja je u RH potpuno nerazvijena, a pridonijet će razvoju MSP uz istovremeni veliki doprinos zaustavljanju degradacije organske tvari, tj. humusa u tlima, očuvanju okoliša te kvalitetnom zbrinjavanju otpada kontroliranom transformacijom organskih otpada u peletirana organska gnojiva, komposte, vermikomposte i supstrate),
 • razvoj proizvodnje i upotrebe uređaja i opreme za kompostiranje i peletiranje (projekt će multiplicirati opseg kompostiranja i proizvodnje peletiranih organskih gnojiva te će biti povećana potražnja za sustavima za kompostiranje (mali, srednji i veliki bioreaktori) s čitavim nizom mjernih kontrolnih uređaja (senzori za kontrolu temperature, vlage, aeriranosti),
 • unapređenje tehnologije proizvodnje mikrobioloških preparata koji će se koristiti kao komponente i/ili kao kondicioneri pri proizvodnji komposta, vermikomposta, peletiranih gnojiva i supstrata.

Navedeno će se postići provedbom osnovnih istraživačko-razvojnih faza projekta.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Cilj projekta je povećanje inovativnih potencijala znanstvenih organizacija provođenjem primijenjenih istraživanja u TPP Energija i održivi okoliš i Hrana i bioekonomija te prijenos znanja i tehnologije poslovnoj zajednici koja je usmjerena na proizvodnju novih organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica.

Članovi istraživačkog tima Korisnika i partnera će tijekom provedbe projekta:

 1. utvrditi stvarnu raspoloživost sirovina za organska gnojiva i proizvodnju komponenti, posebice količine i sezonsku dinamiku raspoloživosti
 2. izgraditi sustav gospodarskog vrednovanja sirovina
 3. izgraditi i umrežiti analitičke i informatičke kapacitete suvremenih tehnologija prerade sirovina
 4. istražiti temeljne principe promjena svojstava sirovina kontroliranim biološkim razgradnjama;
 5. razviti optimalne tehnologije kompostiranja, vermikompostiranja i mikrobiološkog kondicioniranja raspoloživih sirovina i njihovih smjesa
 6. odrediti vrste mikroorganizama koje će se koristiti kao kondicioneri određenih gnojiva i supstrata
 7. izraditi prototipove peletiranih organskih gnojiva
 8. izraditi prototipove novih supstrata za uzgoj različitih biljnih vrsta
 9. ocijeniti vrijednost novih organskih gnojiva i supstrata.

Projektom će se, osim transfera tehnologije u poslovni sektor, djelovati u smjeru postizanja znanstveno-nastavne izvrsnosti uključenih istraživača i transfera znanja i tehnologije na znanstvenike istraživačkih centara na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Planirano je 11 znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi „Web of Science“.

Provedbom projekta stvorit će se znanstvene, gospodarske i društvene vrijednosti.

POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

https://strukturnifondovi.hr/

https://www.safu.hr/

https://mzo.gov.hr/

https://razvoj.gov.hr/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Priložena dokumentacija

Projekt-Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica-Osnovne informacije