Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Uprava

Uprava

Upravu Fakulteta čine dekan, četiri prodekana (prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom, prodekan za znanost i poslijediplomske studije, prodekan za međunarodnu suradnju, i prodekan za razvoj pokušališta i transfer tehnologija), tajnik Fakulteta, te rukovoditelj odjeljka za financijsko- računovodstvene poslove.

Dekan predstavlja i zastupa Fakultet, njegov je čelnik i voditelj, te ima sva prava i obveze sukladno statutu Sveučilišta i statutu Fakulteta.

Upravljanje Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek temelji se na odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Čelnik ustanove je dekan, kojega bira Fakultetsko vijeće na mandatno razdoblje od četiri godine. Dekanu u radu pomažu prodekani i tajnica Fakulteta, koji ujedno predstavljaju Upravu fakulteta.

Dekan i prodekani Fakulteta za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine:

prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić - dekan

izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić - prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom

prof. dr. sc. Zvonko Antunović - prodekan za znanost i poslijediplomske studije

prof. dr. sc. Ivana Majić - prodekanica za međunarodnu suradnju

izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković - prodekan za razvoj pokušališta i transfer tehnologija

izv. prof. dr. sc. Brigita Popović - prodekanica za organizaciju poslovanja i upravljanje investicijama

Renata Meleš, mag. iur. - tajnica Fakulteta

Stručni kolegij Fakulteta je savjetodavno tijelo dekana koje čine prodekani, predstojnici zavoda, tajnik i rukovoditelj računovodstva.

Stručni kolegij saziva dekan prema potrebi, a radi:

  • koordiniranja i praćenja cjelokupne aktivnosti Fakulteta
  • unapređivanja rada stručnih službi Fakulteta
  • usklađenja svih poslovnih aktivnosti Fakulteta.

Stručni kolegij dekan može proširiti odgovarajućim voditeljima nižih ustrojbenih jedinica Fakulteta.