Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Mandićevac

Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac

Naziv projekta: Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac - KK.01.1.1.09.0021

Naziv korisnika: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci - 03.05.2021. - 03.11.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 768.645,84 kuna

EU sufinanciranje projekta: 768.645,84 kuna

Provedbom projekta izradit će se projektna dokumentacija potrebna za provedbu IRI infrastrukturnog projekta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku koji uključuje i provedbu organizacijske reforme u okviru ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije Fakulteta u međunarodno konkurentnu znanstvenu organizaciju koja stvara novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Provedbom IRI infrastrukturnog projekta, stvorit će se uvjeti za provođenje suvremenih istraživanja u području biotehničkih znanosti, polju poljoprivrede koja su usmjerena i na gospodarstvo, što je u skladu s prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije (S3).

Predmetnim projektom planirane su slijedeće projektne aktivnosti:

  1. Izrada projektno – tehničke dokumentacije
  2. Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  3. Provedba horizontalnih načela
  4. Upravljanje projektom
  5. Promidžba i vidljivost

Ciljna skupina projekta su:

  1. Članovi projektnog (Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, dekan i voditelj projekta) i istraživačkog tima (Izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević, voditelj istraživačkog tima) koji će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti uspješnoj realizaciji projekta.
  2. Zaposlenici prijavitelja koji će sudjelovati u aktivnosti provedbe horizontalnih načela.

Projekt se sufinancira sredstvima EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ u okviru OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020, poziv „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

Aktivnosti:

KOLOVOZ 2021.

Pokrenut je postupak nabave za usluge osiguravanja vidljivosti i promocije projekta i ugovoren je grafički studio koji je izradio logotip, banner i naslovnicu projektne dokumentacije. Na internetsku stranicu prijavitelja postavljeni su elementi vidljivosti projekta.

RUJAN 2021.

Održan je 1. sastanak projektnog tima i utvrđeno je 1.ZNS u cijelosti odobren od strane SAFU. Pokrenuti su postupci nabave za usluge Edukacije - suzbijanje diskriminacije i podizanje svijesti i Edukacije o mjerama održivog razvoja i odabrani su vanjski stručnjaci koji će provoditi edukacije u listopadu.

LISTOPAD 2021.

Održan je 2. sastanak projektnog tima te su održane dvije edukacije:

1. Jednodnevna edukacija o mjerama održivog razvoja (mjere bolje energetske učinkovitosti i ušteda)

2. Jednodnevna edukacija o suzbijanju diskriminacije i podizanja razine svijesti vezane za pristupačnost za osobe s invaliditetom

Izrađen je nacrt dokumentacije o nabavi za nabavu izrade projektno-tehničke dokumentacije objedinjeno za projekte „Znanstveno istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac KK.01.1.1.09.0021“ i „Razvojno istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju KK.01.1.1.09.0020“.

STUDENI 2021.

Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-02 za projekt KK.01.1.1.09.0021 - Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac podnesen je od strane korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

PROSINAC 2021.

Nadležna institucija privremeno je odobrila Zahtjev za nadoknadom sredstava „ZNS-02“ projekta „KK.01.1.1.09.0021 - Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac“ korisnika „Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek“. Dana 14.12.2021. održan je sastanak projektnog tima.

SIJEČANJ 2022.

U modulu Plaćanja i povrati za projekt „Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac“ K.K.01.1.1.09.0021 zabilježena je isplata sukladno odobrenom ZNS br.2.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije je u statusu pregleda i kontrole i očekuje se ugovaranje u veljači.

VELJAČA 2022.

Održan je 4. sastanak projektnog tima vezano za izradu projektno tehničke dokumentacije. Predan je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-03 i Zahtjev za većom izmjenom ugovora br.1.

OŽUJAK 2022.

Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-03 projekta KK.01.1.1.09.0021 - Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Održan je 5. sastanak projektnog tima.

TRAVANJ 2022.

Održan je 6. sastanak projektnog tima uoči pripreme za izradu Zahtjeva za nadoknadu sredstava broj 4. s ciljem utvrđivanja aktivnosti koje je potrebno poduzeti do kraja izvještajnog razdoblja koje završava 03.05.2022. Odobrenom velikom izmjenom ugovora, produljilo se trajanje aktivnosti i projekta za dodatnih 8 mjeseci. U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije i Studije izvedivosti.

SVIBANJ 2022.

Održan je 7. sastanak projektnog tima. 18.5.2022. godine je predan ZNS br.4 i potpisani su dodaci osnovnom ugovoru za usluge upravljanja projektom i izrade projektno tehničke dokumentacije.

LIPANJ 2022.

Nadležna institucija odobrila je Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-04 projekta KK.01.1.1.09.0021 - Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek kao i Zahtjev za plaćanjem predujma.

Održan je 8. sastanak projektnog tima.

SRPANJ 2022.

Održan je 9. i 10. sastanak projektnog tima. Sudionice i sudionici unutar projektnog tima surađuju na izradi Studije izvedivosti i analize troškova i koristi.

KOLOVOZ 2022.

Predan je Zahtjev za malom izmjenom ugovora i zahtjev za nadoknadu sredstava br. 5. Održan je 11. sastanak projektnog tima.

RUJAN 2022.

Zahtjev za malom izmjenom ugovora za projekt KK.01.1.1.09.0021 - Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac dostavljen je na suglasnost korisniku Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Održan je 12. sastanak projektnog tima. Odobren je zahtjev za nadoknadu sredstava br. 5.

LISTOPAD 2022.

Posredničkim tijelima dostavljen je Zahtjev za velikom izmjenom ugovora za projekt KK.01.1.1.09.0021 - Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac kojim se traži produljenje projekta sa 18 na 21 mjesec. Održan je 13. sastanak projektnog tima.

STUDENI 2022.

Zahtjev za velikom izmjenom ugovora 3.0 za projekt KK.01.1.1.09.0021 - Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac dostavljen je na suglasnost korisniku Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

PROSINAC 2022.

Nadležna institucija odobrila je zahtjev za velikom izmjenom ugovora za projekt KK.01.1.1.09.0021 - Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac korisnika Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

SIJEČANJ 2023.

Izdano je Rješenje o izmjeni/dopuni Građevinske dozvole kojim se dozvoljava  investitoru Sveučilište u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek građenje građevine javne i društvene namjene (visoko učilište), 3. skupine – znanstveno istraživački centar s pratećim sadržajima na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 600/1 k.o. Mandićevac.